NEOVLAŠĆENA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERIGIJE I TERET DOKAZIVANJA

Izučavajući sudsku prasku na temu sporova koji su predmetom vezani za neovlašćenu potrošnju električne energije, uočio sam da o ovoj vrsti sporova ne postoje adekvatni izvori odnosno da se ovoj tematici nije poklonilo dovoljno pažnje u obradi i publikaciji, šta ova tematika svakako zaslužuje, imajuću u vidu rastući broj sporova sa navedenim predmetom. Imajući u vidu ... Continue Reading

SAVESNOST STICAOCA PRAVA NA NEPOKRETNOSTI I POUZDANJE U UPIS U JAVNIM KNJIGAMA

Komentar Presude Vrhovnog kasacionog suda Prev. 221/2017 od 03. oktobra 2017. godine   Stvarna prava na nepokretnostima u Republici Srbiji stiču se upisom u javne knjige. Upis je modus acquirendi na osnovu koga se određeno stvarno pravo na nepokretnosti konstituiše. Iz navedenog načela upisa proizlaze i ostala načela zemljišno-knjižnog prava od kojih je svakako najznačajnije … Continue Reading