SAVESNOST STICAOCA PRAVA NA NEPOKRETNOSTI I POUZDANJE U UPIS U JAVNIM KNJIGAMA

Komentar Presude Vrhovnog kasacionog suda Prev. 221/2017 od 03. oktobra 2017. godine   Stvarna prava na nepokretnostima u Republici Srbiji stiču se upisom u javne knjige. Upis je modus acquirendi na osnovu koga se određeno stvarno pravo na nepokretnosti konstituiše. Iz navedenog načela upisa proizlaze i ostala načela zemljišno-knjižnog prava od kojih je svakako najznačajnije … Continue Reading